dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Operační program Životního prostředí (OP ŽP) 2014 - 2020

Les

OP ŽP je zacílen na ochranu a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podporu efektivního využívání zdrojů, eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Program je zaměřen na obchodní společnosti, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a veřejný sektor (kraje, obce, příspěvkové organizace, NNO, státní podniky,…). Příjem žádostí se bude spouštět v průběhu roku 2015. Celkový objem finančních zdrojů je 2,6 miliard EUR.

Ano, mám zájem!

* * *
*

Výzvy:

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Ochrana a péče o přírodu a krajinu