dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Posílení biodiverzity Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Základním cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Vlastníci a nájemci pozemků.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, veřejnoprávní instituce.
 • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorba metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.