dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Zlepšení kvality prostředí v sídlech Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Cílem podporovaných opatření v rámci tohoto specifického cíle je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu (funkčnost a udržitelnost).

Kdo může žádat o dotaci:

  • Vlastníci a správci pozemků.
  • Podnikatelské subjekty.
  • Obchodní společnosti a družstva.
  • Fyzické osoby podnikající.
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace.
  • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, veřejnoprávní instituce.
  • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.