dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Snížení množství vypouštěného znečištění a vnosu znečišťujících látek Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podporovány budou aktivity snižující množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Obchodní společnosti.
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace.
  • Městské části hl. města Prahy.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci nebo související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.
  • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod).
  • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.