dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podporováno je používání recyklovatelných materiálů, a pokud je to možné, nemělo by docházet k jejich skládkování nebo spalování. Mezi hlavní cíle patří například podpora způsobů nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podpora přípravy k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, státní organizace.
 • Městské části hl. města Prahy, veřejnoprávní instituce.
 • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení.
 • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Výstava a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury).
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.