dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Snížení emise stacionárních zdrojů Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Specifickým cílem výzvy je snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Podpořena bude realizace vhodných opatření ke snížení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů, které se výraznou měrou podílejí na vysoké úrovni znečištění ovzduší.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace.
 • Městské části hl. města Prahy, veřejnoprávní instituce.
 • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení.
 • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování.
 • Pořízení technologií ke snížení emisí znečišťujících látek – tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv.
 • Pořízení technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší – vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení.
 • Čistící vozy – pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic
 • Změny technologických postupů za účelem snížení emisí.
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.