dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Posílení přirozené funkce krajiny Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podporovaná opatření povedou ke zvýšení odolnosti ekosystémů a adaptačního potenciálu krajiny s ohledem na změnu klimatu.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Vlastníci a správci pozemků.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, veřejnoprávní instituce.
 • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.