dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Zavádění preventivních opatření v lesích Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora bude zaměřena na realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy. Podpora bude zacílena na PUPFL na území celé ČR mimo Prahu (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Kdo může žádat o dotaci:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin.
  • Preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů.
  • Protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh i projektová dokumentace.

Druh výzvy:

Kolová (1. kolo).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.