dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Přeměna porostů náhradních dřevin Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Podpora bude zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, případně vymezených stanoveným navazujícím právním předpisem.

Kdo může žádat o dotaci:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy.
  • Příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů, umělá obnova sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě.
  • Ochrana založeného porostu.
  • Zpracování projektové dokumentace.

Druh výzvy:

Kolová (1. kolo).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.