dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora má formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy (UAA) – půdního bloku evidovaného v LPIS. Platba je založena na rozdílu příspěvku na úhradu při obvyklé úrovni hnojení a při zákazu hnojení (omezení intenzivních technologií).

Tyto oblasti je vhodné podporovat z hlediska možného rozšíření druhů a biotopů. Snížením intenzivních technologií (omezení hnojení) v oblastech Natura 2000 přispěje podpora k zachování nebo zlepšení stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany.

Kdo může žádat o dotaci:

FO a PO, která provozuje zemědělskou činnost.

Příklady podporovaných aktivit:

Kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů způsobených omezením hospodaření a tedy i zachováním biologické rozmanitosti v oblastech Natura 2000 nebo v územích, které na ně mohou navazovat („stepping stones“), při vhodném způsobu obhospodařování zemědělské půdy.

Druh výzvy:

Plošné opatření PRV.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.