dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Odstraňování škod způsobených povodněmi Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Podpora je zacílena na PUPFL na území celé ČR mimo Prahu (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Kdo může žádat o dotaci:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Podpora bude poskytnuta na zpracování projektové dokumentace.
  • Odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích - sanace břehových nádrží a výmolů.
  • Odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků, usměrnění koryta vodního toku.
  • Oprava poškozených vodních děl (např. hrází), odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech.

Druh výzvy:

Kolová (1. kolo).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.