dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Neproduktivní investice v lesích Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora bude zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu).

Kdo může žádat o dotaci:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků.
  • Výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků.
  • Opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory.
  • Opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků.
  • Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně, nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů i zpracování projektové dokumentace.

Druh výzvy:

Kolová (1. kolo).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.