dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Ekologické zemědělství Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podporováno bude hospodaření na orné půdě, travních porostech, v sadech, vinicích, chmelnicích a pěstování zeleniny a speciálních bylin. Podpora se poskytuje jako účelová platba poskytovaná na hektar oprávněné plochy evidované v LPIS. Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků. Platba je postavena na rozdílu příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku ekologické a konvenční produkce na daném typu kultury.

Kdo může žádat o dotaci:

FO a PO, která provozuje zemědělskou činnost.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Dobrovolný závazek k přechodu na postupy a způsoby ekologického zemědělství či k zachování těchto postupů a způsobů.
  • Závazky jsou realizovány jako pětileté, závazky navazující na pětiletý závazek mohou být uzavřeny i na kratší dobu.

Druh výzvy:

Plošné opatření PRV.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.