dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Agroenvironmentálně-klimatické opatření Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora se v rámci celého opatření poskytuje jako účelová platba poskytovaná na hektar oprávněné plochy evidované v LPIS. Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků. Metodika výpočtu platby je založena na stanovení ztráty příjmu a dodatečných nákladů vyplývajících z agroenvironmentálně-klimatického závazku.

Výzvy se dále dělí na:

  • Integrovaná produkce ovoce.
  • Integrovaná produkce révy vinné.
  • Integrovaná produkce zeleniny.
  • Ošetřování travních porostů.
  • Zatravňování orné půdy.
  • Biopásy.
  • Ochrana čejky chocholaté.
  • Zatravňování drah soustředěného odtoku.

Kdo může žádat o dotaci:

Příjemcem podpory jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Dobrovolné provádění závazku jdoucího nad baseline.
  • Závazky jsou realizovány jako pětileté, závazky navazující na pětiletý závazek mohou být uzavřeny i na kratší dobu.

Druh výzvy:

Plošné opatření PRV.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.