dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Úspory energie umožňuje získat finanční podporu na zateplení, modernizaci a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, elektráren, využití odpadní energie ve výrobních procesech a na zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Kdo může žádat o dotaci:

Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství), podnikatelů v akvakultuře, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu.

Výše podpory:

Forma podpory A – dotace:

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 250 mil. Kč.
 • Míra podpory se pro jednotlivé aktivity řídí podmínkami příslušných článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a bude blíže specifikována ve výzvě.
 • Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč.
  • malý podnik (do 49 zaměstnanců)  - 70 % ze způsobilých výdajů,
  • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 60 % ze způsobilých výdajů,
  • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 50 % ze způsobilých výdajů.

Forma podpory B – finanční nástroj:

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků.
 • Maximální absolutní výše podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů) činí 350 000,- Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici:
  • Malý podnik 70 % způsobilých výdajů,
  • Střední podnik 60 % způsobilých výdajů
 • Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut maximálně na 70 % způsobilých výdajů. Finanční příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům (malé a střední podniky) k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako zvýhodněný úvěr. Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.).
 • Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.
 • Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov. Vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy).

Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Specifika a omezení:

Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.