dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Úspory energie v SZT Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Úspory energie v SZT podporuje konkurenceschopnost a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Kdo může žádat o dotaci:

Malý, střední nebo velký podnik.

Výše podpory:

Forma podpory A: Dotace

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 350 mil. Kč.
 • Míra podpory se pro jednotlivé aktivity řídí podmínkami příslušných článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a bude blíže specifikována ve výzvě.
 • Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč.
  • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů.
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů.
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Forma podpory B: Finanční nástroj

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků.
 • Finanční příspěvek na ekologické studie vč. energetických auditů je poskytován v maximální výši 350 000 Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici:
  • Malý podnik 70 % způsobilých výdajů
  • Střední podnik 60 % způsobilých výdajů
 • Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut na až 70 % způsobilých výdajů.
 • Finanční příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům (malé a střední podniky) k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako zvýhodněný úvěr.
 • Maximální intenzita veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku k úhradě úroků nesmí společně přesáhnout hranici:
  • Malý podnik 80% způsobilých výdajů,
  • Střední podnik 70 % způsobilých výdajů.
 • Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 350 mil. Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení.
 • Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

Podpořen nebude projekt výstavby nového uhelného zdroje a modernizace či rekonstrukce stávajícího zdroje na uhlí. Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Specifika a omezení:

Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic. V souladu s regionálními Strategiemi znečištění ovzduší budou primárním cílem území, kde dochází k překračování imisních limitů znečištění ovzduší.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.