dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Technologie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Technologie je určen mikropodnikům, malým a středním podnikům na nákup strojů, zařízení či pořízení patentových licencí.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Mikropodniky.
 • Malé a střední podniky.

Výše podpory:

 • Dotace je poskytována ve výši maximálně 20 mil. Kč na projekt. Minimální dotace na projekt činí 0,1 mil. Kč pro drobné podniky a 1 mil. Kč pro malé a střední podniky.
 • Podpora podle de minimis bude poskytována ve výši 75 % ZV na dlouhodobý drobný hmotný majetek.
 • Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku:
  • mikropodnik, malý podnik (do 49 zaměstnanců)  - 45 % podpory,
  • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízení.

Specifika a omezení:

Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Z hlediska územní dimenze je tento program podpory zaměřen na hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnaností a dále urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.