dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Spolupráce Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Spolupráce je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem. Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Podpora na aktivitu 1) je poskytována výhradně právnické osobě, která je provozovatelem klastru.
 • Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení, apod).

Výše podpory:

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 80 000 000 Kč
 • Míra podpory: Dotace bude poskytována do maximální výše 75 %. Míra podpory se může lišit v jednotlivých výzvách programu a dle jednotlivých podporovaných aktivit.

Příklady podporovaných aktivit:

 1. Klastry:
  1.  kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou tedy vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby. Podporována bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývojových projektů.
  2. sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
  3. internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
  4. rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.
 2. Technologické platformy – podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
 3. Kooperační inovační sítě – podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků. Podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací.

Specifika a omezení:

Odvětvové vymezení (CZ NACE) bude uvedeno v příloze příslušné výzvy programu k předkládání projektů. Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:

 • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky,
 • zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.