dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Smart Grids II. (Přenosové sítě) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Smart Grids II. (Přenosové sítě) umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).

Kdo může žádat o dotaci:

Podniky.

Výše podpory:

  • Dotace je poskytována ve výši maximálně 500 mil. Kč na jeden projekt. Minimální dotace na projekt činí 1 mil. Kč.
  • Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 - Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.
  • Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020“ a bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy=fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Dlouhodobý hmotný majetek.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
  • Ekologické studie (včetně energetických auditů).

Specifika a omezení:

Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům (např. licence na přenos elektřiny), kde bude projekt realizován.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.