dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Smart grids I. (Distribuční sítě) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Smart grids I. (Distribuční sítě) umožňuje získat finanční podporu na nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách nebo na nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Kdo může žádat o dotaci:

Podniky.

Výše podpory:

Dotace je poskytována ve výši maximálně 500 mil. Kč na jeden projekt. Minimální dotace na projekt činí 1 mil. Kč.

Míra podpory na ekologické studie, dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč.

  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů.
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.
  • Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
  • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
  • Ekologické studie (Studie na zavedení smart grids ve vztahu k projektu).

Specifika a omezení:

Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům (např. licence na přenos elektřiny), kde bude projekt realizován.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.