dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Partnerství znalostního transferu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Kdo může žádat o dotaci:

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem, a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí).

Výše podpory:

  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč.

Míra podpory: Dotace bude poskytována do maximální výše 70 %. Míra dotace se může lišit v jednotlivých výzvách programu. Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou na specifikované činnosti obdržet dotaci až do výše 100% způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

  1. zlepšení výrobních procesů,
  2. vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
  3. zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Specifika a omezení:

Odvětvové vymezení (CZ NACE) bude uvedeno v příloze příslušné výzvy programu k předkládání projektů.

Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území13, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:

  • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky,
  • zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.