dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Obnovitelné zdroje energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Obnovitelné zdroje energie umožňuje získat finanční podporu na výstavbu a rekonstrukci malých vodních elektráren, instalaci kogenerační jednotky nebo na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla.

Kdo může žádat o dotaci:

Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a podnikatelů v potravinářství.

Výše podpory:

Dotace Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 mil. Kč.

Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 mil. Kč.

Míra podpory se pro jednotlivé aktivity řídí podmínkami příslušných článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a bude blíže specifikována ve výzvě.

Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč.

  • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů,
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů,
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

Podporována bude výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem.

Dále bude podporována výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.

Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic.

Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Specifika a omezení:

  • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
  • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.