dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Nízkouhlíkové technologie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Nízkouhlíkové technologie technologie podporuje konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Kdo může žádat o dotaci:

Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a podnikatelů v potravinářství.

Výše podpory:

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 mil. Kč.
 • Míra podpory pro jednotlivé aktivity se řídí příslušnými články Nařízení Komise č. 651/2014 a bude stanovena v jednotlivých výzvách.
 • Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč .
  • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů,
  • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů,
  • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.
 • V případě udělení podpory de minimis ve prospěch žadatelů s NACE spadající do Sekce H – Doprava a skladování, bude činit limit této podpory 100 00 euro na jeden podnik a tři roky.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel).
 • Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií).
 • Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě).
 • Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu).
 • zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách).
 • Zavádění systémů řízení spotřeby energií.
 • Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin.
 • Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.
 • Zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny).
 • Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Specifika a omezení:

Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.