dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Inovace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Inovace je určen podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

Kdo může žádat o dotaci:

Příjemce dotace u inovačních projektů může být:

 • Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací.

Příjemce dotace u projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví může být dále:

 • Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v pl. znění.
 • Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.
 • Podnikatelský subjekt (kromě velkých podniků).

Výše podpory:

Inovační projekty:

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 000 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 200 000 000 Kč.
 • Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku:
  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % podpory,
  • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory,
  • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 25 % podpory.

Míra podpory u projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví:

 • Malý a střední podnik 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Veřejná výzkumná instituce 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Vysoká škola 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

Podporovány jsou aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu, nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je pro určení místa realizace projektu rozhodující sídlo příjemce dotace, případně adresa pracoviště (provozovny) příjemce dotace, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl.
 • V případě inovačního projektu musí příjemce dotace jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje poskytovatel dotace v příslušné výzvě.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.