dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Aplikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program je určen na realizaci průmyslového a experimentálního vývoje a žadatelé v něm mohou získat dotaci ve výši až 70 %.

Kdo může žádat o dotaci:

Příjemcem podpory jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek, vlastníka majetku a příjemce dotace. Příjemce dotace s ostatními členy konsorcia uzavírá smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy vyplývající ze společného užívání majetku, společného financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace.

Výše podpory:

  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 000 000 Kč.
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 000 000 Kč.

Maximální míra podpory závisí na velikosti příjemce a na kategorii činností a je uvedena v následující tabulce:

Kategorie činnosti Malý podnik Střední podnik Velký podnik
Průmyslový výzkum70 %60 %50 %
Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce80 %75 %65 %
Experimentální vývoj45 %34 %25 %
Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce60 %50 %40 %

Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
  • Podporovanými aktivitami nejsou např. zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, zavádění inovací atd.

Specifika a omezení:

  • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
  • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.